Professor: Søtorup Sø forurenes af fugle og Gisselfelds landbrug

 

10. november 2017: Professor i ferskvandsbiologi konkluderer, at næringspåvirkningen af Søtorup Sø, stammer fra fugle og landbrugsarealer. Men ifølge både Faxe Kommune og Miljøstyrelsen er ingen ansvarlig for at en af Danmarks engang mest klarvandede søer i dag er forvandlet til en stinkende algesuppe i sommerhalvåret.

Forureningen af Sydøstsjællands største sø, Søtorupsøen, nåede dette forår og forsommer et rekordstort omfang, hvor en eksplosiv vækst af - blodrøde – blågrønalger, med de latinske navne Oscillatoria rubescens og Planktothrix rubescens, i 1½ måned fik søens vand til at skifte farve fra blå til rød.

Akkompagneret af en ubehagelig stank fra de rådnende alger, der lå i tykke, op boblende bræmmer ud fra søens bredder.

Kaj Sand-Jensen, professor i ferskvandsbiologi på Københavns Universitet, udpeger fugle samt afstrømning fra landbrugsarealerne omkring søen, som de hovedansvarlige faktorer for næringspåvirkningen.

Landbrugsarealerne er ejet af storgodset Gisselfeld, der under den nye bestyrelsesledelse i midten af 1990'erne, kasserede det igangværende arbejde med at omlægge til økologisk landbrugsdrift og i stedet introducerede godsets formentlig mest intensive og forurenende landbrugsdrift nogensinde.

 

Læs hele historien her og her.


 

 

Ikke første gang Svenstrup gods ulovligt bekæmper rovdyr

 

30. september 2017: Svenstrup gods har også før den aktuelle afsløring af en høgefælde med levende lokkefugle ulovligt efterstræbt rovdyr. Og det østsjællandske gods er slet ikke alene om den slags naturforarmende ulovligheder.

Forleden blev en ulovlig fælde med to levende lokkeduer afsløret på Svenstrup gods og efterfølgende politianmeldt.

Godsets skytte har ifølge Dansk Ornitologisk Forening udsigt til bøde på mindst 15.000 kr. samt frakendelse af retten til at gå på jagt.

Foreningen har i forbindelse med sagen foreslået, at den slags lovbrud i fremtiden medfører, at de ansvarlige mister retten til at opdrætte og udsætte fasaner til jagt.

Det er ikke første gang, at Svenstrup gods ulovligt anvender fælder til at bekæmpe rovdyr, der anses for at være en trussel mod godsets kommercielle opdræt af skydefugle som f.eks. fasaner.

Knud Erik Pedersen fandt for flere år siden en ulovlig rovdyrefælde på Svenstrups jorder, som han politianmeldte.

”Fælden var ulovlig og det erkendte politiet også.”

Alligevel valgte politiet ikke at rejse en sigtelse.

”Godset påstod, at fælden var opsat af en gammel skytteelev og at man slet ikke vidste at den eksisterede”, forklarer Knud Erik Pedersen.

”Men det var ikke rigtigt. Fælden var helt ny og intakt og med lokkemad i.”

 

Læs resten af historien her.


 

 

Kommentar 1. september 2017:

Naturfredere som naturødelæggere

Den aktuelle forfølgelse af Holmegaard Mose-områdets måske mest oprindelige fugleart, skarven, bygger på negative følelser og uvidenhed camoufleret som faglighed og naturbeskyttelse.

Guanoen fra nogle hundrede skarvers soveplads i Holmegaard Mose forurener den fredede højmose, mener Naturstyrelsen og Næstved Kommune.

Men argumentet er fagligt grundløst.

I Danmarks største mose - og landet største højmose - den fredede Lille Vildmose, der er næsten fire gange større end det 19 km2 store Holmegaard Mose-området, lever højmose og en af Danmarks største skarvkolonier på 36. år i fuldstændig fredelig sameksistens.

I 1992, ti år efter at den nordjyske skarvkolon opstod, talte den 1500 par. Og ved årtusindskifte hele 4500 par, hvorefter antallet er gået tilbage. Over de sidste 36 år anslås ca.100.000 skarvunger udklækket og opvokset i den nordjyske mosesø lige op og ned af næringsfattige højmosepartier.

I 2000 hvor 4500 par ynglede var ungeproduktionen ca. 13.000 unger. Med forældrefuglene lagt oven i rummede Tofte Sø alene dette år over 20.000 (tyvetusinde!) - guanoskidende – skarver.

Til sammenligning har to små tørvegrave i HM været soveplads for nogle få hundrede skarver i de sidste cirka fire år. Som Naturstyrelsens og Næstved Kommunes skrivebordsbiologer nu har besluttet skal bortjages med skræmmeskud, fordi fuglenes næringsrige guano hævdes at skade den næringsfattige højmose.

Danmarks Jægerforbuds repræsentant i Næstveds Naturråd har siden 30. august skudt eksploderende kanonslag op i luften imellem de sovende skarver hver aften og fået de store, flotte pelikanfugle til at flygte i panik.

Naturjournalist Jan Skriver, der p.t. er ved at lægge sidste hånd på en bog om i Lille Vildmose, hvor han har boet i de sidste ti år,  fortæller at de mange tusind skarver og deres guano ingen effekt har haft på højmosen dér.

”Nå jeg fotograferer skarvkolonien, plejer gerne at medtage kæruld i forgrunden. Skarverne påvirker overhovedet ikke højmosen”, siger Jan Skriver.

(Planten kæruld vokser kun i næringsfattig mosejord) 

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har bedt Naturstyrelsen og Næstved Kommune om en detaljeret faglig redegøre for sine argumenter.

Næstformand i Næstved Kommunes tekniske udvalg, Helle Jessen (A), optrådte 30. august i et TV Øst-indslag om sagen, men kom ikke i nærheden af at forklare kommunen absurde skarvforfølgelse med faglige argumenter.

Fuglen er jo ikke længere truet, og der er over 30.000 ynglepar i Danmark i dag. Så i det her tilfælde må vi altså prioritere højmosen”, sagde Helle Jessen.

Men den groteske kendsgerning er, at højmosen på ingen måde er truet af skarverne.

De meget små rester af højmose i Holmegaard Mose befinder sig over 1 km væk fra skarvernes soveplads og fuglene vil aldrig bosætte sig dér, fordi der hverken er træer eller vand.

Skarvernes guano forbliver indkapslet i de 1-2 tørvegrave, hvor de har sovet siden 2013, da der hverken er tilløb eller afløb herfra. Mindre end 25 meter derfra var der i øvrigt åbne lossepladser frem til 1960’serne. Og omfattende opfodring og udsætning af skydeænder indtil for få år siden.

For få år siden løb store mængder dieselolie fra glasværket ud i en tørvegrav 300 meter fra skarverne.

Så de forfulgte fugles soveplads ligger således snarere på en losseplads eller forurenet industrigrund, end en uberørt, unik højmose, der kræver særlig beskyttelse.

Så beslutningen om at bortjage skarverne, fordi de truer den sjældne højmose er på alle måder fagligt ubegrundet. Naturhistorisk set er den endnu mere ubegrundet. Mosen har desuden været EU-fuglebeskyttelsesområde siden 1983 og skarven særlig beskyttet af  EU siden 1980.

Utroligt, at det kan gå så galt med så mange højbetalte embedsmænd på sagen.


 

 

Klarvandet sø forvandlet til stinkende algesuppe

 

 

 

31. maj 2017: Engang en af Danmarks reneste og mest klarvandede søer. Men lige nu en stinkende algesump.

Den 60 hektar store Søtorup Sø syd for Haslev er ramt af den værste algeforurening nogensinde. En særlig rødalge, der findes i søen og med mellemrum blomstrer op, har dette forår nået en rekordstor udbredelse.

Søen er simpelthen blevet rød. Til forundring for forbipasserende.

Langs bredderne og i sivbræmmen rundt om den knapt 25 meter dybe sø er vandoverfladen dækket af et tykt lag af rødbrune og lilla alger. 

De rådnende alger har i de seneste dage sendt en forfærdelig stank ind i næseborene på alle, som har færdedes på Søtorupvejen nord for søen.

Forureningens hovedkilde er formentlig Gisselfelds industrilandbrug, som årligt  spreder et par hundrede ton kunstgødning rundt om søen.

Læs hele artiklen her.


 

 

Millioner spildt på forfejlet natur-genopretning i Sjællands største mose

 

6. september 2016: Trods det ene naturgenopretnings-projekt efter det andet i Sjællands største moseområde, forsvinder de fugle, som projekterne er skabt for at tilgodese.

Således er næsten samtlige ni fuglearter, som Danmark og EU specifikt har forpligtet sig til at beskytte, helt forsvundet, eller i stærk tilbagegang.

En stor del af mosens andre fugle er også gået tilbage.

Den forkerte udvikling sker trods udbetaling af op mod 35 millioner kr. til naturgenopretning alene siden 2003, til ejere, konsulenter, entreprenører m.fl.

Betalt af danske og europæiske skatteydere.  

Også den seneste såkaldte handlingsplan (2016-2021; for Natura 2000-område nr.163 og EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91) ændrer desværre intet på den alarmerende og paradoksale situation.

I lighed med den foregående ”handlings”-plan (2010-2015), samt en strøm af andre rapporter og ”handlings”-planer.

I en netop offentliggjort rapport fra HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN beskrives den groteske virkeligheden for natur og fugleliv, hvor naturgenopretning i flere tilfælde er "business as usual", lig med naturødelæggelse!

Rapporten, der er på 180 sider, er netop tilsendt både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt EUs miljøkommissær Karmenu Vella med en appel om en hurtig implementering af en ny, bæredygtig naturforvaltningspolitik, der ægte interesserer sig for naturens ve og vel (inkl. EUs grundlæggende gode fuglebeskyttelsesdirektiv), og ikke primært hvad der er politisk/økonomisk muligt i nutidens egoliberale virkelighedsboble.

 

 

Klik på billedet for at læse den nye rapport.


 

 

Tusindvis af vilde fugle bekæmpet i Sjællands største mose


 
 Nogle af de flere tusinde fugle Naturstyrelsen har tilladt lodsejere og jægere at bekæmpe (Fotos: HMK)

 

30. marts 2016: Mindst et par tusinde vilde fugle er blevet skudt eller fanget i fælder og efterfølgende kværket, ”reguleret” som det hedder, i Sjællands største mose-område i de sidste godt og vel seks år.

Knopsvaner, grågæs, ringduer, krager, råger, husskader samt muligvis også skarver.

Netop i disse dage går det hårdt ud over især krager og skader, der beskydes intensivt eller fanges i fælder for efterfølgende at blive aflivet. Således vil yderligere flere hundrede vilde fugle være døde inden udgangen af næste måned. Den sidste af i alt tre måneders højsæson for bekæmpelsen af krager og skader, som jægerne opfatter som skadedyr.

HOLMEGAARD MOSE-KOMITEEN har fået aktindsigt i Naturstyrelsen dispensationer fra de almindelige fredningsbestemmelser i de senere år. Materialet dokumenterer en omfattende nedskydning og indfangning af 6-8 fuglearter, bl.a. i yngletiden, hvor unger af dræbte forældrefugle er dømt til en pinefuld sultedød i reden.

Selv Danmarks nationalfugl, knopsvanen, fik mosegodset Broksø lov til at skyde i perioden 29. maj til 12. juni sidste år, hvor svanerne formodes at have haft unger eller ligge på æg. Og Naturstyrelsen gav sidste år også tilladelse til nedskydning af i alt 160 grågæs - tæt ved hele EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-områdets samlede ynglebestand.

 

Læs mere her.

  

 

Fup-grønne klimakommuner

 

15. MARTS 2016: Hverken transportministeren eller borgmestrene i "klima"-kommunerne Næstved og Faxe ønsker at forholde sig til de store klimagevinster ved den alternative vejføring D: Næstved-Holme Olstrup-Haslev-Høsten Torp (København).

I processen frem til den endelige beslutning om ny (motor)vej mellem Næstved-(Rønnede)-København, planlagt taget sidst på året, er den klimavenlige rute D frasorteret.Vejdirektoratet (VD) er pålagt kun at lave tilbundsgående forundersøgelser, bl.a. VVM, for de fire motorvejsforslag A, B, C og E.

Derfor skrev HOLMEGAARD MOSE KOMITEENs (HMK) 18. januar direkte til beslutningstagerne, som imidlertid ikke ønsker at besvare det centrale spørgsmål: Hvordan kan to selvudråbte klimakommuner samt en regering, forpligtet af den historiske COP 21 klimaaftale indgået i Paris sidste år, ignorere dét vejforslag mellem Næstved-(Rønnede)-København, der har det ubetinget bedste klimaregnskab?

Læs resten af historien her.

 


 

 

Pressemeddelelse, mandag d.18. januar 2016:

 

Fup-grønne politikere i motorvejs-trance

 

Både Faxe og Næstved Kommuner promoverer sig selv som klimakommuner. Og regeringen underskrev i sidste måned en skelsættende klimaaftale i Paris på COP21-mødet her.

Alligevel arbejder de to sydsjællandske kommuner samt Transport- og Bygningsministeriet enøjet for en særdeles klima- og naturfjendsk motorvejsløsning mellem Næstved -Rønnede-København.

Oven i købet til trods for, at flere organisationer og borgere siden 2012 har gjort opmærksom på en både billigere samt mere natur- og klimavenlig løsning på trafikproblemerne mellem Næstved og Rønnede. Nemlig den såkaldte linieføring D fra Holme-Ostrup og sydøst og øst om Haslev.

I et sidste forsøg på at få beslutningstagerne ud af deres motorvejs-trance har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN d.d. skrevet direkte til borgmestrene i klima(!)kommunerne Næstved og Faxe samt Tansport- og Bygningsministeren og bedt dem forholde sig til de stærke argumenter bag linieføring D, anbefalet af bl.a. den lokale trafikgruppe, Toksværdgruppen og Svend Åge Hansen fra Karise, der i flere år har dokumenteret fornuften ved denne vejløsning. Læs brevet her.

”Man er jo ikke en troværdig klimakommune eller minister anno 2016, hvis man blokerer for en ordentlig forundersøgelse af et stort vejprojekt, der umiddelbart ser ud til at spare samfund og miljø for 30 procent CO2-udslip pr. år og måske endnu mere i etableringsfasen”, lyder det fra komiteens talsmand, Jesper Petersen

Læs resten af pressemeddelelse her.


 

 

Trods million-støtte forvalter Broksø EU-beskyttet natur og miljø elendigt

PRESSEMEDDELELSE, mandag d.16. november 2015

 

Sjællands største mose-område mellem Næstved og Haslev er usædvanligt hårdt belastet af kommerciel jagt.

Særlig slemt står det til på godset Broksø, der direkte og indirekte bekæmper en række EU-beskyttede fuglearter af hensyn til  jagt og landbrug.

Til trods for, at godset modtager millioner af skattekroner for at gøre det modsatte.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN offentliggør i dag en grundig beskrivelse af de omfattende naturforvaltnings-problemer som Broksø gods er ansvarlig for.

Samtidig er miljøministeren blevet informeret om, at Danmark vil blive indbragt for EU-kommissionen for at ignorere EUs fuglebeskyttelsesbestemmelser, med mindre hun effektivt får sat en stopper for Broksøs ulovlige og uacceptable forvaltning af internationalt beskyttet natur.

Læs mere her.


 

 

Godser intensivere hyklerisk kampagne mod eet af tre motorvejsforslag

 

 I uhellig alliance bl.a. med Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening

 

I kritikken af een af tre forslag til ny motorvej mellem Næstved og Rønnede "glemmer" naturforeninger og godser at oplyse, at Hesedeskovens havørnepar siden 2010 af egen fri vilje har hentet fisk især i Nielstrupsøen, beliggende ¼  km fra den trafikerede omfartsvej Ny Ulsevej, og ½ km fra motorvejen E47 – begge veje således væsentligt nærmere end end det kritiserede motorvejsforslag syd for jernbanen syd for Gødstrup Sø.

På fotoet herover ses havørneparret i den østlige del af Nielstrup Sø – få hundrede meter fra to ekstremt trafikerede veje. (Foto: Bo Tureby)

 

4. AUGUST 2015: En pjece udgivet i foråret, og formentlig finansieret af Gisselfeld gods, imod ét af i alt tre motorvejrslinieførings-forslag mellem Næstved og Rønnede, sætter rekord i hykleri og misinformation.

Pjecen er - udover godserne Gisselfeld og Holmegård - signeret af Dansk Center for Herregårdsforskning, Borgergruppen Rute 54, Dansk Skovforening, Europa Nostra Danmark samt (Gud bedre det!) også Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling.

”Vi føler os taget i r...., nej det kan du ikke skrive.. men vi føler os i hvert fald taget med bukserne nede”, lød det fra kampagnens talsperson, Gisselfelds forfremmede skovfoged, Jens Risom, i en artikel 18. april i dagbladet Politiken, der skrev om den nye pjece, hvor det bl.a. hedder:

”Naturen i området er varieret og særligt følsom med truede dyrearter, fuglebeskyttelsesområder og sårbare grundvandsforhold samt mosesystemer. Staten og private lodsejere har derfor i samarbejde investeret et tocifret millionbeløb i naturprojekter ved de berørte områder. Det er en succes for dansk naturpolitik, og området er udpeget til EU Natura 2000-beskyttelsesområde. Disse investeringer risikerer nu at gå tabt. Det samme vil ske med tilskyndelsen for private til fremover at investere i frivillige aftaler om naturgenopretning.”

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har nu - igen - skrevet til Transportministeren og Vejdirektoratet om den spegede og fordrejede sag. Læs hele historien her.

 

  

Myndigheder holder igen hånden over Gisselfelds miljøskadelige landbrug

I maj og juni 2014 ramtes Søtorupsøen af den hidtil værste algeforurening, med tykke bræmmer af ildelugtende alger bl.a. ved søens gamle badested (Foto: Jesper Petersen/HMK). 

 

17. juni 2015: Sidste forår reducerede fødevarerministeren effekten af den såkaldte Alperegel i Danmark. EUs beslutning om at begrænse erosion fra skrånende landbrugsjorder med en hældning på 12 grader eller mere var forinden blevet kritiseret for at være overflødigt EU-bureaukrati i flade Danmark.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) skrev 20. marts sidste år til både fødevare- og miljøministeren med en opfrodring til at fastholde Alpereglen rundt om Søtorupsøen og derved begrænse forureningen af søen.

Desværre valgte ministrene ikke at lytte til HMK. Og Gisselfeld slap således endnu engang for at begrænse sin miljøskadelige landbrugsdrift.

Nu har komiteen imidlertid valgt igen at skrive til de to ministre samt Faxe kommune og bedt dem om hurtigt at stoppe Gisselfelds utidssvarende landbrugspraksis, så Danmark lever op til sine nationale og internationale naturbeskyttelsesforpligtelser.

Læs hele historien her.


 

Hård kritik af Faxe Kommune og Gisselfeld

 

75 sider lang rapport sendt til Folketingets Ombudsmand

 

I følgebrevet hedder det bl.a.:

20. august sidste år holdt Gisselfeld reception for et renoveringsprojekt for en håndfuld  karpedamme samt fiskemesterhuset i godsets park (finansieret af Mærsk), hvor en storsmilende godsforvalter, Jens Risom, lod sig fotograferet sammen med kommunens miljøchef, Marianne Spang Bech.

Set med naturens - og lovgivningens - øjne  burde miljøchefen dog været blevet hjemme på sit kontor og arbejdet med dét skatteborgerne betaler hende for: Troværdig forvaltning af naturbeskyttelsesloven, bl.a.

Lokalpressen dækkede massivt PR-begivenheden i Gisselfeldparken i sommer.

”Onsdag kl.13.30 udsatte Ulla Lunn fra A. P. Møller Fonden den første karpe i Gisselfelds syv restaurerede karpedamme i slotsparken”, begyndte lokalavisen Sjællandske’s forsideartikel om begivenheden 22. august.

De hundredetusinder af vilde fisk og fugle som Gisselfeld har dræbt pga. naturskadelige forvaltning nåede aldrig tilnærmelsesvis samme opmærksomhed som den heldige karpe A P Møllerfondens Ulla Lunn personligt sikrede smult vand og vild overeksponering i Gisselfelds succesfulde PR-cirkus. Verden vil bedrages, som man siger.

Læs hele brevet her.

Og den 75 siders lange redegørelse til Folketingets ombudsmand her.


 

 

Fortidig mosefugl genindvandret, men desværre bortjaget igen

En mindre flok skarver i deres foretrukne birketoppe mellem tg 43 og 23 d.13. oktober 2013. Foto: Jesper Petersen

 

18. MARTS 2015: En af Holmegaard Mose-områdets ca.260 fuglearter med længst indfødsret, skarven, har i det sidste årstid etableret sig i rekordstort antal i Sjællands største mose.

 

Skarven, der formentlig ynglede i stort tal i flere århundreder da mose-området efter sidste istid var en af Danmarks største indlandssøer inden det langsomt groede til og blev til mose, blev i december set i det højeste antal i nyere tid. Over 300 fugle.

Men siden starten af det nye år har begejstrede ornitologer imidlertid måttet konstatere, at skarverne er forvundet fra mosen igen.

 

Formentlig er det en blanding af jagt og forstyrrende naturvandrere på et -  set fra fuglenes side - elendigt anlagt stisystem i mosen, der har fordrevet de flere hundrede skarver.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har nu skrevet til Naturstyrelsen samt Næstved kommune og anmodet myndighederne om at sikre, at den historiske mosefugl, der i mange år har været opført på EUs og Danmarks røde liste, beskyttes ordentligt i en af dens vigtigste danske yngleområder nogensinde.

 

”Hvis naturgenopretning og –bevarelse - som skatteborgerne betaler millioner eller milliarder af kroner til i disse år - skal have troværdighed, må mosens aller mest oprindelige beboere selvfølgelig kunne regne med fred. Og ikke bare de fugle, der under tidens grønne bølge kan laves popsmart natur-PR på. Som f.eks. storken, godsejere og andre står på nakken af hinanden for at opsætte reder til - under stor mediebevågenhed. Selvom landets støt voksende antal storkereder næppe nogensinde vil få besøg af en vild stork”, siger Jesper Petersen fra HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN.

 

Læs resten af historien her.

 

Incl. den seneste artikel, hvor Holmegårdens ejer opfordrer til at mosens skarverne sikres fred.


 

 

Over åen efter vand - igen

 

Marts 1979, vandstand v. Røde Bro knapt 1,5 meter, den højest målte i nyere tid og startskuddet til årevis med lovbrud og naturødelæggelse dikteret af mosegodsernes ubæredygtige landbrugsdrift. Havde myndighederne stået vagt om lovgivningen dengang, og frem til nu, ville positiv sameksistens mellem natur og kultur haft væsentligt bedre vilkår end tilfældet er i dag. (Foto: Jesper Petersen)
 

Camoufleret bag tidens naturen-er-hellig mantra har staten nyligt valgt at smide yderligere mindst 1,2 millioner kr. ud på et nyt fup-naturgenopretningprojekt i Sjællands største mose-område.

En kunstig bugtning af ca. 2,5 km af Susåen fra Røde Bro og Broksø Bro lyder umiddelbart positivt, men er det desværre ikke. 


Susåen samme sted som ovenfor, sommer 2014

 

Projektet føjer sig til en række dybt problematiske "naturgenopretnings"-tiltag i Holmegaard Mose-området (HMO) igennem det sidste årti.

Hvis gevinst for naturen overhovedet ikke står mål med de samlede omkostninger på vej mod 30 millioner kr. eller mere. Ligesom de dyre projekter i mange tilfælde står i vejen for ægte naturgenopretning.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) har siden maj kraftigt protestere mod projektet i form af en række ankeskrivelser til bl.a. Natur- og Miljøklagenævnet. 

Fordi den kunstige snoning af Susåen ikke vil gavne mosenaturen på den måde, der er brug for, incl. i forhold til Danmarks forpligtelse til at beskytte en række sjældne fuglearter mod at få ødelagt deres livsbetingelser, jævnfør områdets status siden 1983 af EF/EU-fuglebeskyttelsesområde (nr.91).

Næstved kommune gennemførte i 2011 et lignende å-snonings-projekt af Jydebækken fra dennes udløb i Susåen og nogle kilometer opstrøms.

I lighed med al den øvrige fup- eller pop-naturgenopretning i det store sydsjællandske naturområde – Sjællands største moseområde - forsøgte vi i HMK også at stoppe også dette ”naturgenopretnings”-projekt, der under falsk varebetegnelse forgav at være en stor gevinst for naturen. Men atter uden held.

Natur- og Miljøklagenævnet afviste 3. september HMKs anke over det absurde Suså-gensnoningsprojekt.

Læs mere her samt i kapitlet "Suså"

  

 

Bedre naturoplevelser, ja tak

Naturstyrelsens nye fugletårn i Sjællands største moseområde er fejlplaceret, med ringe udsigt til fugle.

 

Naturorganisationer har i årtier forgæves forsøgt at få opstillet informationsplancher og publikumsvenlige fugletårne i to lokale naturområder af international betydning for fugle.

Det 19 km2 store Holmegaard Mose-området – Sjællands største mose – samt det smukke søhøjland (på 6 km2) sydøst for Haslev, der i over 30 år haft status af EF/EU-fuglebeskyttelsesområde (hhv. F.91 & F101).

Men til trods for store oplevelsesmuligheder her, så mener lodsejer og diverse myndigheder mærkværdigvis, at befolkningen ikke skal have lov til at opleve de lokale naturperler på bedste vis.

I grotesk modsætning til to små, bynære naturområder ved Haslev - Skoleengen og det lille kunstige sø-område ved Gillesbækkens løb lige vest for ringvejen – hvor kommunen har investeret i fine, brugervenlige informationstavler samt et fugletårn bygget af træ generøst doneret af Gissefeld..

De bitte små naturområder rummer ikke en tusindedel af den fuglerigdom som f.eks. søerne sydøst for Haslev, blot 2,5 km fra bymidten, hvor der helt ulogisk hverken er informationsplancher eller fugletårne.

Læs hele artiklen her.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiseret alperegel kærkommen i Sydøst- sjællands verdensberømte "søhøjland"

 

Industriel landbrugsdrift forvolder på 3. årti alvorlige skader på natur og miljø i EU-fuglebeskyttelses-, Habitat- og Natura 2000-område

 

Det nyindførte EU-forbud mod at efterårspløje marker med over 12 graders hældning, ”alpe-reglen”, kritiseres af landbruget samt et folketingsflertal som meningsløst. Men på skrående marker samt deres omgivelser tilhørende Danmarks 5. største jordgods, Gisselfeld Kloster i Sydøstsjælland, er reglen en kærkommen håndsrækning for natur og miljø.

Således er der for eksempel på godsets marker rundt om Sjællands næstdybeste sø, Søtorup Sø, flere gange konstateret omfattende jorderosion når nypløjet barjord udsættes for kraftig regn. Tonsvis af næringssaltholdigt overfladejord er igennem årene blevet skyllet ud i søen. Til skade for vandmiljøet i den 60 hektar store og 23 meter dybe sø, der i mange år har lidt under alvorlige overgødsknings- og algeproblemer.

Læs mere her.


 

 

  

Fotos fra Vordingborgvej lige nord for Agerstedvej, hvor to personer er blevet dræbt siden 18. november. Samt 1-flere rådyr. Beplantningen langs Vordingborgvejens østlige rabat har formentlig ansvaret for flere af disse dødsfald. 

Vejtræs-massakre overser langt alvorligere farer for trafikanter

Faxe Kommune meddelte få dage inde i det nye år,  at flere smukke vejtræer vil blive fældet i de kommende måneder. Knapt hundrede. I de foregående to vintre er i forvejen fældet cirka 200, såkaldte ”risikotræer”. 

Vejtræsmassakren sker af hensyn til trafiksikkerheden, siger kommunen. Men ignorerer samtidig langt alvorligere problemer for færdselssikkerheden. Mens ingen således er kommet til skade som følge af faldende vejtræer i  Faxe kommune, har der til gengæld været adskillige alvorlige trafikuheld som følge af  kollisioner med vildt, især hjorte, samt dårlige oversigtsforhold skabt af uhensigtsmæssige bevoksninger langs vejene.

Læs mere her .


 

Snestorm, Røde Bro 29. januar 2014. Foto: Bo Tureby.

Vinteren 2013/14 var mild, 5. mildeste siden DMI påbegyndte systematiske vejr-registreringer for 140 år siden. Kold vinter i  to uger fra sidst i januar og lidt ind i februar.


 

 

 Stop skadelig jagt i internationale fugleområder

 

 

”Som var 3. Verdenskrig brudt ud!”

Sådan beskrev en tidligere beboer midt imellem de fire gods-søer sydøst for Haslev jagtsæsonens start.

Nu skete det så igen. I søndags. Udover mindelsen om krig har jagtpremieren med ét ødelagt den ornitologiske sensommeridyl man har kunnet nyde i de seneste uger.

Indtil i søndags vrimlede det med spændende fugle bl.a. ved de fire søer mellem Gisselfeld og Bregentved Slot, der har status af EU-Fuglebeskyttelsesområde (F101).

Flere imponerende havørne og fiskeørne, røde glenter og rørhøge. Lappedykkere, ænder, gæs, flere svanefamilier og elegante hejrer på jagt efter fisk.

Men søndag d.1. september var freden forbi.

Det er brandærgerligt,  at en enkelt gruppe, pengestærke, naturbrugere på denne vis får lov til at degradere værdien af internationalt beskyttede naturområder. Både for de - på papiret - beskyttede fugle, samt mennesker med hensynsfuld, ugenerende og sund interesse for naturen, der må se sig berøvet fine naturoplevelser.

Derfor har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN skrevet et fællesbrev til miljøminister Ida Auken, samt de fire godser Bregentved, Gisselfeld, Holmegård og Broksø med en appel om at stoppe den forstyrrende, kommercielle jagt.


 

Læs hele appellen om stop for naturskadelig jagt her

 


 
 

EU-beskyttede fugle bortjages af kommercielt lystfiskeri

 

En af Danmarks dybeste søer er rammen om en konflikt mellem kommercielt lystfiskeri og EU’s  fugebeskyttelsesregler.

Det drejser sig om den 23 meter dybe Søtorup Sø ved Haslev. Søens ejer, Gisselfeld gods, tjener penge på at udlejet fiskeretten til lystfiskere, der netop i disse dage fisker på livet løs efter store gedder, som er ekstra sultne og huggelystne efter at have fastet i forbindelse med gydetiden ovenpå den lange kolde vinter, hvor søen var isdækket fra 16. januar og knapt tre måneder frem.

Siden tøbruddet i begyndelsen af april er der blevet fisket intensivt fra morgen til aften i den ca.60 hektar store sø omtrent hver anden dag.

 

Læs hele artiklen her.


 

 

Nyt vejforslag giver håb for dyrelivet

 

Vejdirektoratets foreløbige arbejde med ny vej mellem Næstved og Rønnede var på dagsordenen på et to timere møde i Toksværdhallen 17. januar, hvor også et alternativt vejforslag mellem Næstved og Haslev blev præsenteret. Foto: HMK. 

 

For cirka tre år siden udarbejdede HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) en grundig beskrivelse af bilismens skadelige effekt på fugle- og dyrelivet i de to EU-fuglebeskyttelsesområder E101 og E91, Søer ved Bregentved og Gisselfeld samt Holmegaard Mose-området (HMO), Sjællands største moseområde.

Desværre er HMKs grundige dokumentation og appeller om handling blevet ignoreret af diverse myndighedsinstanser, der ikke har villet stå vagt om bl.a. det EU-beskyttede fugleliv i Holmegaard Mose-området. I lodret modstrid med Danmarks forpligtelser.

Nu har en borgergruppes alternative løsningsforslag på trafikproblemerne mellem Næstved og Rønnede forhåbentligt skabt mulighed for at få løst de alvorlige trafikproblemer mellem Næstved og Rønnede samt Næstved og Haslev. Ikke bare for mennesker, men også for dyrelivet.

Læs mere her.


 

Bregentved-greve omdanner fugle-reservat til privat ”vandland”

Grev Moltke har allerede ødelagt det fredede Blegehus ved Ulse Sø, nu anklages han for at ødelægge det EU-beskyttede fugleliv i søen.

Efter at ornitologer i august fotograferede medlemmer af Moltkefamilien på vandski  i Ulse Sø har flere grønne foreninger henvendt sig til myndighederne for at få Bregentveds-grevens private "vandland" lukket hurtigst muligt.

Læs mere her 

______________________________________________________________________

 

PRESSEMEDDELELSE, 4. september 2012:

Danmarks måske fuglerigeste sø, Nielstrup Sø i Sydsjælland, har i de sidste 15 år mistet sit unikke ynglefugleliv som følge af en ulovlig vandstandshævning udført af et såkaldt ferskvandsprojekt igangsat af søens ejer, Gisselfeld.

Trods sjælden klar dokumentation for vandstandshævningens ulovlighed og skadelighed  for titusindvis af fugle (heriblandt en række sjældne arter) – og til trods for at Nielstrup Sø siden 1983 har været en del af EF/EU-fuglebeskyttelsesområde nr.101 (”Søer ved Bregentved og Gisselfeld”) – har de ansvarlige myndigheder undladt at gribe ind og stoppe ødelæggelsen af søens fugleliv. I lodret strid med både dansk lovgivning, EU-fuglebeskyttelsesregler og al sund fornuft .

Læs mere her, her og her.


 

 

Sjælden stor skrigeørn på besøg i Mosen

Den store skrigeørn, "Tõnn", her fotograferet i sit overvintringsland, Spanien, er en kende mindre end en havørn. Bemærk antennen på ryggen af ørnen.

 

26. AUGUST 2012: En alt andet end almindelig ørn gæster i disse dage det 20 km2 store Holmegaard Mose-område.

Det drejer sig om noget så usædvanligt som en estisk skrigeørn, en såkaldt stor skrigeørn med det latinske navn Aquila clanga. EU's sjældneste ørn, der yngler med blot ca. 50 ynglepar i fem lande i den nordøstlige del af unionen.

Ud over at denne ørneart er en meget sjælden trækgæst i Danmark – i alt kun set cirka 70 gange – så er skrigeørnen i det store moseområde mellem Haslev og Næstved ekstra usædvanlig, idet den er mærket med en radiosender.

På den måde har ornitologer nøje kunnet følge dens færden siden den blev mærket som redeunge i Estland for fire år siden.

Den store skrigeørn har siden 19. august opholdt sig mellem Gammellung og Assendrup. I weekenden 25-26. august sås skrigeørnen af et større opbud af ornitologer, der kom kørende fra nær og fjern for at få et glimt af den sjældne fugl, da dens opholdssted rygtedes.

På den estiske hjemmeside http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en#  kan man se hvor i Europa skrigeørnen, der er navngivet  ”Tõnn”, befinder sig – i øjeblikket altså i Sydsjælland. På hjemmesiden kan man også læse, at Tõnn hver vinter har opholdt sig i samme område i det sydøstlige Spanien, og i alt har gennemfløjet 15 lande mellem sit overvintringskvarter og sommeropholdssted, der i øvrigt ikke er Estland, hvor den blev født, men derimod det sydlige Finland.

Tõnn forventes at yngle for første gang til sommer. Om det bliver i Finland, hvor bestanden af stor skrigeørn svinger mellem 0 og nogle ganske få par, eller Estland, vil vise sig – hvis radiosenderen ellers holder så længe.

Man kan læse mere om ”Tõnn’s” besøg i Holmegaard Mose-området på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dof.dk nærmere bestemt i ”DOFbasen”, under Storstrøms amt d.25 og 26. august. Her findes også helt nye fotos af fuglen.

Stor Skrigeørn er 3. nye fugleart, der i år ses i Holmegaard Mose-området, hvorved den samlede artsliste for dette rige EU-fugleområde nu har rundet 259 fuglearter.

 


 
   

Ugler i mosen er ikke altid mosehornugler. Her skovhornugle, der nemt forveksles med mosehornugle både i udseende, fourageringsteknik og biotopsvalg. Skovhornuglen yngler med 5-15 par i Holmegaard Mose-området (HMO). Mosehornugle med 0-2 par. Foto: Bo Tureby, pri. juni 2012.

Læs om mosehornuglens forekomst i HMO i de sidste knapt 40 år her .

   
 

 

Dobbeltmoralske ornitologer

DOF dokumenterer, at fuglereder ødelægges af et stadig mere pengestyret skovbrug. Men har selv medansvar for ødelæggelsen af to af landets engang fuglerigeste søer og tabet af titusindvis af fugleunger

 

13. MAJ 2012: I det seneste nummer af Dansk Ornitologisk Forening blad “Fugle og Natur” anklages skovdrift for at ødelægge flere og flere fuglereder. Historien er under overskriften “Naturstyrelsen ødelægger fuglereder” netop nu topnyhed på foreningens hjemmeside www.dof.dk

Ødelæggelsen af fuglerederne i skovene sker både i private skove og statsskove, endda i særligt beskyttede Natura 2000-områder, skriver DOF,  hvilket fugleforeningen betegner som både uetisk og i klar strid med EUs Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Kritikken – hvor rigtig den end er – er imidlertid dybt dobbeltmoralsk. DOF bærer således selv et stort medansvar for ødelæggelsen af to af Danmarks engang fuglerigeste søer, Gødstrup Sø og Nielstrup Sø i Sydsjælland. Begge – på papiret – også særligt beskyttet af EUs Fuglebeskyttelsesdirektiv. 

 

Læs mere i kapitlet "Aktuelt" i menuen til venstre.


 

 

Ikke plads til naturen i Faxe Naturråd

 

30. marts 2012: Det lød så grønt og godt, da lokalpressen for et år siden inviterede naturinteresserede med i det nyoprettede Faxe Naturråd. Men invitationen var reelt indholdsløs, erfarede vi i HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN.

Umiddelbart dog ikke nemt at gennemskue.  Eksempelvis lød det således i Haslev Posten 26. april:

”Har du interesse for – og holdninger og meninger om – naturen i Faxe Kommune? I så fald har du via medlemmerne i Faxe Naturråd mulighed for at komme i dialog med politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.. Du har måske også mulighed for selv at blive medlem af Faxe Naturråd. Repræsenterer du en interesseorganisation, som du finder bør være medlem, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø.”

Læs mere her.

 


 

EU-beskyttede fugle udryddes af biltrafik på Rødebrovej

Skovhornugle fundet trafikdrabt 250 meter nord for Røde Bro 11. april 2009.

 

30. JANUAR 2012: Mindst 11 forskellige fuglearter, 4 pattedyrearter, 2  paddearter og 1 krybdyreart er fundet trafikdræbt på Rødebrovej. Den EU-beskyttede mosehornugle er en af de fuglearter, der er aller mest truet af biltrafikken tværs igennem EU-fugleområde nr.91, Holmegaard Mose-området (HMO).

Derfor vil HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) have vejen flyttet eller drastisk trafikreguleret. Og hurtigst muligt. I dag gennemskærer Rødebrovej på værste vis det internationale naturområdet midt på.

Til belysning af problemet har HMK samlet alle mosehornugle-observationer i HMO, og de interessante data, der viser at den meget sjældne uglen formentlig udryddes som ynglefugl i HMO som følge af dødelige sammenstød med af biler på Rødebrovej, er netop offentliggjort på komiteens hjemmeside.

Læs hele historien her.


 

Pressemeddelelse, fredag 23. december 2011:

 

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN rykker nu for tilbagemelding på komiteens anmeldelsen af de ulovlige ødelæggelser af fuglelivet i to af Danmarks fuglerigeste søer, oprindeligt politianmeldt 18. august.

Se anmeldelsen her.

 

Tusindvis af fugle, heriblandt mange meget sjældne, er i de sidste 15 år blev dræbt i Gødstrup Sø og Nielstrup Sø i Sydsjælland som følge af naturskadelig forvaltning.

 

Søernes vigtigste ejer, Gisselfeld, bærer et hovedansvar for begge naturskandale, men det indflydelsesrige gods har overraskende haft held med at lukke munden på både grønne foreninger samt myndigheder.

 

Læs mere her   

Ødelæggelse af unikke fuglesøer politianmeldes


Gødstrupsøens vandstand steg midt i august så meget at søens afvandingskanal, Porsmosevejen m.m. flød ud i ét. (Foto: Bo Tureby 17. august 2011)

 

Endnu en katastrofal ynglesæson for fuglelivet i den ½ km2 store Gødstrup Sø i Sydsjælland får nu HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) til at politianmelde de ansvarlige bag det forfejlede VMP II-projekt fra 2003. Natur-projektets intention om at beskytte søens store ynglefuglebestand er i praksis endt med det stik modsatte resultat. Igen i år er hundredevis af fugles forsøg på at yngle i søen gået til grunde.

 

I alt mindst 6 ud af 8 ynglesæsoner har været dybt problematiske for søens fugle med døden til følge for store mængder yngel. Kun 2 år kan betegnes som delvise succes'er.

 

Udover at politianmelde dette års katastrofe for 95 procent af Gødstrupsøens ynglefugle, hvoraf mange er sjældne og nogle samtidig særligt beskyttet af EU, har HMK skrevet til EU-Kommissionen samt Næstved og Faxe kommuner om sagen.

 

En anden sydsjællandsk søfugletragedie knytter sig til Gødstrupsøens lange lidelseshistorie. Det drejer sig om Nielstrupsøen beliggende blot 8 km øst for Gødstrupsøen. Denne sø, der i Danmarks første fuglelokalitets-atlas fra 1971 omtales som landets fuglerigeste sø målt i ynglefugle pr. m2, blev i midten af 90’erne ødelagt af dens ejer, Gisselfeld gods, der hævede vandstanden, hvilket oversvømmede fuglenes yngleøer.

 

Læs mere her.

Læs politianmeldelse her.


 

Genskab Sjællands største mose og å i stor skala

 

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN  foreslår nu myndigheder og dagsordensættende grønne foreninger et samarbejde om et visionært naturprojekt i fuld skala i Sjællands største mose- og engområde. Et biologisk sammenhængende projekt, der genskaber den naturlige vandstand i hele det ca. 20 km2 store moseområde med udgangspunkt i naturen er lige præcis dén slags projekter, der er brug for nu og i fremtiden, hvis der effektivt og klogt skal dæmmes op for de hastigt fremrykkende klimaforandringer. Et samlet naturprojekt for Sjællands største mose bør sammenkædes med et ditto projekt for Sjællands største å fra udspring til udløb.

De senere års ”naturgenopretning” i Holmegaard Mose-området, som  skatteborgerne siden 2003 har betalt lodsejerne omkring 15 millioner kr. for, mangler biologisk sammenhængskraft, er alt for dyr og rummer flere andre store problemer. Derfor bør de allerede gennemførte naturgenopretnings-projekter, samt de projekterede, udskiftes med et naturprojekt i stor skala, der tager udgangspunkt i naturen i langt højere grad end det er sket indtil nu.

Læs Mosekomiteens brev til miljøministeren, Naturfredningsforeningen m.fl. her.

 


 

 

Stop bukkejagt og reguler færdsel

 

Foråret er knapt begyndt før freden i naturen er forbi. Om få dage vil en mindre hær af bukkejægere søge ud i det 20 km2 store Holmegaard Mose-område fra nær og fjern. Fra 16. maj og 2 måneder frem er ophold i mosen forbundet med risiko for at miste livet, både for fredelige naturvandrere samt fugle og dyr. Bukkejagten har eksempelvis et stort medansvar for at den sjældne tranes yngleforsøg igennem mange år forblev ufrugtbare, men en lang række fugle og dyr generes af bukkejagten. Samtidig foregår den ofte ulovligt. Mosekomiteen registrerede således for 2 år siden en stor del af de i alt cirka 200 skydetårne eller skydestiger, der er opsat i Holmegaard Mose-område, og konstaterede at en stor del er ulovlige. Efterfølgende blev miljøministeren opfordret til at udarbejde en samlet naturforvaltningsplan, der begrænser jagten og giver mosens pressede fugle- og dyreliv forbedrede livsvilkår.

Læs artiklen om bukkejagtens generende bivirkninger bl.a. for mosens ynglende traner her. Samt artiklen om naturskadelig jagt fra maj 2009 her. Samt forslag til forbedret færdsel her. Læs endvidere Mosekomiteens aktuelle skrivelse til de tre mosegodser her. Samt brev til Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening her.

                                                    


 

 

Ødelæggelse og naturgenopretning hånd i hånd

 

Til højre: Naturgenopretning. Til venstre: naturødelæggelse.  Sådan er den absurde virkelighed i det åbne land, hvor penge og ejerforhold  – ikke biologisk bæredygtighed – sætter dagsordenen.

Folketinget afsatte i 2005 rekordbeløbet 1 milliard kroner til genopretning af tidligere tiders drænede søer, moser og enge, udrettede åer m.m. Yderligere flere hundrede millioner er siden bevilget. Men trods de mange penge plages naturen fortsat af ødelæggelse. Og mange naturgenopretningsprojekter mangler biologisk og samfundsmæssig sammenhængskraft.

Netop i disse dage er det sydsjællandske Gisselfeld eksempelvis igang med et større afvandingsprojekt, hvor livgivende vand drænes ud af en håndfuld søer på godsets jorde lidt nordøst for landsbyen Gødstrup. Vådområderne, hvoraf det største er omkring en kvart hektar, skal genopdyrkes. En stor gravco begyndte en uge inde i februar at grave en dyb, flere hundrede meter lang centralrende, hvor sorte plasikdrænrør, med en diameter på 20 cm., skal graves ned, og i fremtiden bortdræne søvandet.

Læs hele artiklen her.


 

 

Imødekommer kritik af forfejlet sø-projekt til 3 millioner kr.

Det skortede ikke på advarsler mod det 3 millioner kroner dyre VMP II-projekt for Gødstrup Sø i Sydsjælland, da søen var på tegnebordet for snart 10 år siden.  Men projektmagerne var ligeglade.

Her 7 år senere, hvoraf flertallet har været katastrofale for ynglen fra tusindvis af vandfugle, har myndighederne imidlertid besluttet at lytte til kritikken.

Se hele artiklen her.


 

Sjældne fugle dræbes mod elledninger i strid med EU-regler

 


Svane dræbt mod elledning. Foto: Svend Nørgaard, 12/12 2010

Meget sjældne fugle, såsom Haslevegnens første ynglende havørnepar i et halvt århundrede, risikerer at blive slået ihjel. Det samme gør nogle af de traner, der i de senere år har haft held med at yngle i Holmegaard Mose-området. Især store, umanøvredygtige fugle - traner, storke, gæs og svaner - er i højrisikogruppen.

Skulle et storkepar i fremtiden slå sig ned i den rede Næstved kommune i december 2009 opsatte på Broksø gods, vil disse fugle være særligt udsatte for at blive dræbt.

Truslen mod fuglene kommer fra højspændingsledninger, i form af en såkaldt 132 kV-linieføring tværs igennem den mest fugletrafikerede del af det 19 km2 store Holmegaard Mose-område i Sydsjælland. Fire tykke metalledninger, ophængt med 4-5 meters mellemrum på 23-26 meter høje master over en tre km langs trækning mellem Fensmark og Skuderløse udgør en livsfarlig barriere for de titusindvis af fugle, der årligt gæster eller yngler i området. Især større fugle risikerer fatale sammenstød. Energinet.dk har planlagt at kabellægge højspændingslinien i 2031-35, men så længe kan fuglene ikke vente. Højspændingsledningerne skal ned hurtigst muligt, mener HMK.

 

Læs hele historien her.


 

Hul i hovedet:

 

Trods fredning og naturgenopretning mere dræning og naturødelæggelse

 

I slutningen af oktober 2010 uddybedes kanalerne langs Rødebrovej for 2. gang på blot 1½ år ulovligt til skade for områdets fugleliv. Den forstærkede dræning kommer efter at lodsejerne i Porsmosen for nyligt har fået udbetalt millioner af koner for såkaldt naturgenopretning her.

Det seneste naturgenopretningsprojekt uden sammenhængskraft er en genslyngning af Jydebækken, der løber mellem 10 og 300 meter øst for den ulovligt uddybede afvandingskanal på billedet til højre. Mosekomiteen har netop indbragt projektet for Naturklagenævnet. Se klagen her.

Selv om Holmegaard Mose nyligt blev fredet for 2. gang på 30 år, gav Næstved Kommune i 2008 mosens ejer, Holmegård gods, lov til omfattende kanaluddybninger - i lodret modstrid med fredningsintentionen om at beskytte mose unikke natur, der i årevis har lidt under for kraftig dræning.

Naturfredningsforeningen klagede til Naturklagenævnet over Næstved Kommunes tilladelse om uddybning af cirka 10 km kanaler og vandløb i engene vest for Røde Bro samt i Holmegaard Moses nordøst-del. Men Naturklagenævnet afviste klagen. Se Naturklagenævnets afgørelse her. Og Næstved Kommunes tilladelse til øget dræning af det - på papiret - lovbeskyttede naturområde her.

Mosekomiteen skrev i maj sidste år til Næstved Kommune om de omfattende og naturskadelige kanaluddybninger. Se skrivelse her.

Mosekomiteen er i lighed med Naturfredningsforeningen uenig med myndighedernes lovfortolkning, og har nu gjort det omfattende afvandingstiltage fra 2009 til en del af EU-sagen, som komiteen afleverede 1. del af i juni sidste år. Læs mere i kapitlet "EU-sagen og lovovertrædelser" her.

Se også materialet fra Danmarks Naturfredningsforening om Gisselfelds og Holmegårds naturødelæggende tiltag i Kroglyng og Holmegaard Mose her.


 

Efterlysning af mand med kendskab til forgiftning af rovfugle i Mosen

 

I forbindelse med Danmarks Radios omtale af overfaldet på Mosekomiteens talsmand i juli sidste år skrev en person under navnet ”Jesper” en mail på DR P4’s hjemmeside, der afslørede konkret kendskab til ulovlig bekæmpelse af rovfugle i Holmegaard Mose-området. Den opsigtsvækkende mail dateret 25. juli 2009 kl.7:21 lyder:

Det er mystisk at han (Mosekomiteens talsmand. Red.) ikke så de gamle beholdere til gift som også blev lagt ud tæt på fasanopdrætspladserne, for ikke så mange år siden. Der røg der både Rød-Glente og Musvåger mv. De nåede ikke engang at lette igen, blev jeg fortalt af den jagtplejer som passede området. Ja de har hygget sig de såkaldte jægere i MOSEN.

Mosekomiteen forsøger at få kontakt til denne mand, "Jesper", for at få dokumenteret bekæmpelsen af rovfugle i Mosen.

Læs mere her.


 

Miljøminister ligeglad med lovbrud i EU-beskyttet naturområde

Mosekomiteen appellerede i foråret 2009 til miljøminister Troels Lund Poulsen om at gribe ind i Holmegaard Mose-områdets Wild West-virkelighed, hvor lovgivningen i mange tilfælde er sat ud af kraft.

Blandt andet drives jagten i Holmegaard Mose-området i strid med loven. Desværre var Troels Lund Poulsen ligeglad. I et svar af 28. maj meddeler en kontorchef i Miljøministeriet kort, at lovovertrædelser kan anmeldelse til politiet. Derved misforstod landets øverste miljøinstans selve kernen i Mosekomiteens henvendelse.

1. september i år gentog Mosekomiteen så appellen om indgreb mod ulovlig og naturskadelig jagt overfor den nye miljøminister, Karen Ellemann i håbet om at hun vil udvise større ansvarlighed.

Læs mere her. Og her.


 

Mosekomiteen mødte Gaia-teoriens fadder

 

Flere medlemmer af Mosekomiteen overværede Gaia-teoriens berømte  fadder, James Lovelock, holde foredrag på rådhuset i Barcelona 14. september 2010. Komiteen var oven i købet heldig at få lov til at stille den engleske professor et par spørgsmål. Sidst Lovelock var i Barcelona fokuserede medierne på hans foruroligende profeti om at hovedparten af jordens befolkning risikerer at omkomme inden udgangen af dette århundrede, som følge af klimaforandringer skabt bl.a. af afbrændning af fossile brændstoffer såsom olie og medfølgende forøgede CO2-mængder i atmosfæren. Lovelock løsningsforslag for i 11. time at afbøde den truende katastrofe menneskeheden står overfor, kasserer overraskende de fleste grønne initiativer et land som f.eks. Danmark i de senere år har brugt milliarder på, bl.a. vindmøller og vindenergi.

Læs artiklerne om Lovelock og klodens stadig mere voldsomme vejr her og her.


 

Stop den uendelige Gødstrup Sø-tragedie


 

Den dramatiske udvikling over 3 uger i maj og juni 2010, hvor vandstanden steg ca.½ meter med katastrofale følger for søens rugende vandfugle. Fotoet til venstre er fra 14. maj. Fotoet i midten er taget 2 dage senere. Det sidste, til højre, er fra 7. juni.

Læs hele historien her.